Stichting Mariënburgfonds

Toegekende projecten

Onderstaand is een overzicht van toegekende projecten

2022: € 62.200

Vonkt Leeuwarden: Ondersteuning expertise centrum voor levensbeschouwing voor niet declarabele activiteiten t.b.v. het Christelijk onderwijs. O.a. voor ontwikkeling van materialen en uitgebreide mediatheek t.b.v. het onderwijs in de volle breedte: van basisschool tot HBO.

Radio Frysteat van Alde Fryske Tsjerken. Radio Frysteat is een maatschappelijk en educatief project bestaande uit vijf expedities waarbij inwoners, schoolkinderen en toeristen op zoek gaan naar verhalen in en om vijf verschillende kerken in Noordoost Fryslân. Een selectie van vondsten en verhalen komt aan bod in een live-event: een radio show op locatie voor en door betrokkenen

Verus: Ontwikkelkosten pilot project narrative visitatie. Dit gezamenlijk initiatief vanuit Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit/TU Kampen en Verus heeft als doel christelijke scholen te ondersteunen en te faciliteren in het via collectieve reflectie en betekenisvolle dialoog doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend onderwijs. Doel van het pilottraject is om het hiertoe ontwikkelde instrument voor narratieve visitatie, de toepassing ervan en de achterliggende benaderingswijze in verschillende contexten te testen, evalueren en door te ontwikkelen. 

De stichting Care for Sexuality: De stichting kiest voor een benadering om seksualiteit bespreekbaar te maken op basis van een aantal waarden: liefde, respect, zorg en veiligheid. Die hebben te maken met het mensbeeld dat je hebt en hoe je daar ook op dit terrein invulling aan wilt geven. Uit de aanvraag wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om christelijk onderwijs, maar dat gekozen wordt voor een brede benadering.  Er is een methode ontwikkeld (Veiligwijs) en daarnaast wil men webinarseries ontwikkelen en uit te voeren om het gesprek uit te breiden van school naar ouders en de jongeren. 

Stichting MeerPrimair Hoofdorp:In deze stichting is een digitale methode ontwikkeld: “Wat een verhaal”.  De methode is ontstaan omdat het schoolbestuur Meerprimair merkt dat (jong) volwassenen nauwelijks iets weten van de christelijke traditie die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van ons land. Daar waar vroeger de Bijbelverhalen verteld werden in het gezin, in de kerk en op school is daar nu, in het  geval, de school nog van overgebleven. Dan moet je als school duidelijke keuzes maken. Er is gekozen voor 48 bekende Bijbelverhalen + verhalen rondom de Christelijke feestdagen en niet zoals bij andere methodieken voor ook veel spiegelverhalen.  Het Mariënburgfonds heeft bijgedragen in de kosten om liederen passend bij de digitale methode “Wat een Verhaal” te ontwikkelen. 

2021: € 63.840

Vonkt Leeuwarden: 
Ondersteuning expertise centrum voor levensbeschouwing voor niet declarabele activiteiten t.b.v. het Christelijk onderwijs. O.a. voor ontwikkeling van materialen en uitgebreide mediatheek t.b.v. het onderwijs in de volle breedte: van basisschool tot HBO.
Key of Education: Uganda school
Trainen van leraren in het omgaan met een methodiek Engels op scholen in Uganda.
Stichting Palludara, IJlst
Begeleidingstraject door Verus: Identiteit als Pedagogische opdracht. Stichting Palludara wil haar pedagogische opdracht en de wijze waarop deze in de scholen gestalte krijgt niet alleen verhelderen, maar ook duurzaam borgen. Op basis van de beschrijving per school en de duiding van de geleefde ervaring wordt onderscheid gemaakt tussen de feitelijke en wenselijke situatie. De discrepantie daartussen opent de mogelijkheid voor verder ontwikkeling. Vanuit het streven naar betrokkenheid en eigenaarschap groeien gedurende het proces, wordt beoogd dat eigenaarschap en collectief ervaren comptentie die in de organisatie worden belegd.
Oude Groninger Kerken: Schoolkerk Garmerwolde
Organisatie en begeleiding van de dialoog met als thema's religie, identiteit, burgerschap en diversiteit.
Scholen bezoeken de schoolkerk tentoonstelling Feest! in Oost en West. Ontdekkingstocht tussen feesten en tradities uit de hele wereld. Het programma is voor de hoogste klassen in het basisonderwijs en duurt ca. 1,5 uur. Daarna is voor in de klas lesmateriaal beschikbaar.
Ook brugklassen VO ontvangen en daarvoor lesmateriaal aanpassen.

2020: € 64.599

Edukans: World Teacher 2019
PKN: leskatern bij verhalenbundel Wat geloof je eigenlijk (Karel Eykman)
Vonkt

2019: 63.000,00

Unie/NZV voor onderzoek naar ontwikkeling methodiek VO
Vonkt
Kristlike Fryske Folksbibliotheek: útjefte Bernebibel
Stichting Landelijke IKOS: ontwikkeling methodiek Kom in de Kring 

2018: € 49.850

Edukans: project World Teacher
Vonkt Leeuwarden: ondersteuning levensbeschouwing
IKOS onderzoek ontwikkeling methodiek
Kloosterweekend PCBO Tytsjerkseradiel
Kloosterweekend CBO Meilân

2017: € 72.960

Kloosterweekend PCBO Tytsjerkseradiel
Kloosterweekend CBO Meilân
Stenden: workshop
Stenden: muziekdidactiek
Knowledge for Children
Centrum voor Levensbeschouwing

 

2016: € 92.376

Centrum voor Levensbeschouwing
Knowledge for Children: Green Valey School
Edukans: World Teacher
Beautifull Kids Namibië

2015: € 82.450

Centrum voor Levensbeschouwing
YFKE Lieteboek
Verus: Van wie is de school
Beautiful kids Namibië
Edukans Onderwijsexpeditie
Christelijke Schoolgemeenschap Gaasterland project Handel en Wandel

2014: € 87.695

Edukans onderwijsexpeditie
Stichting Wereld ouders: 250 schooluniformen Mexico
Stichting Palludara: identiteitsdag personeel
Centrum voor Levensbeschouwing

2013: € 85.000

Centrum voor Levensbeschouwing

2012: € 7.000

Edukans onderwijsprojecten

2011: € 103.000

Besturenraad onderzoek schoolconcept
KFFB Bernebibel
CVL ost Infodiensten
CVL div projecten 2011 2012

2010: € 51.300

Centrum LV, assessm.identit.ontwikk.
Centrum LV onderst.informatiedienst
Prot Gem Workum, boek Gertrudiskerk

2009: € 38.300

Tarissing, 100 jr Chr Ond Oudehaske
Studentenpastoraat Leeuwarden
Centrum Levensbesschouwing, documentatiecentrum
Hasperschool Akkrum, identiteitscursus
Achtkarspelen, boek monumentale kerken

2008: € 49.250

De Muynck, dissertatie
St. Joure/Lanjaral do Jari
Centrum Levensbeschouwing, documentatiecentrum
Kr. Frysk Selskip
Ionabundel
Lieten Taizé
Studentenpastoraat Leeuwarden

2007: € 35.000

Centrum Levensbesch. Levobieb
Edukans, Onderwijs Expeditie
Studentenpastoraat Leeuwarden

2006: € 35.000

StudentenPastoraat Leeuwarden
Centrum Levensbeschouwing
Unie NZV Pabohandboek
StudentenPastoraat Leeuwarden
Unie NZV Pabohandboek
St. Joure/Lanjaral do Jari
Berttram, bijdrage proefschrift

2005: € 29.076

Studenten Pastoraat L’den (slot)
St.Joure/Laranjal do Jari
Levob
2004: € 50.608
Centrum voor Levensbschouwing
Identiteitsproject ‘Eigen Gezicht’
CHN Mattheus Passion
Fryske Akademy, proefschrift afronding
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2004)

2003: € 26.418

CHN Mattheus Passion
EduKans
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2003)
De Bron, cd-project Mattheus Passion

2002: € 14.213

CHN Mattheus Passion
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2002)
KFFB
Hendrik Pierson Leerstoel

2001: € 24.959

St. Ninos Sancarlenos
MIP project 2 scholen
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2001)

2000: € 42.109

Ondersteuning Identiteitsproject PC primair onderwijs
Studenten Pastoraat Leeuwarden (1999)
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2000)
LEVO studiemiddag godsdienstonderwijs
CHN Bachproject Johannes passion
CD-project St.Liturgie Oec. Vieringen